نقشه استقرار شهرک های صنعتی

محل شهرک های صنعتی استان تهران و حومهمزایای استقرار

طراحي شهركهاي صنعتي به گونه اي است كه ضمن رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي از قابليت سرمايه گذاري در اغلب رشته هاي صنعتي برخوردار ميباشد. همچنين تاسيسات زيربنايي لازم براي امر توليد و امكان ارائه خدمات فني مهندسي و مشاوره اي در آنها صورت گرفته است. برخي از مزاياي استقرار واحدهاي توليدي در شهركهاي صنعتي به شرح زير ميباشد:

 

 • وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري ها موظفند جهت تشويق واحدهاي صنعتي براي انتقال کاربري اراضي تحت مالکيت واحدهاي صنعتي را که در محدوده قانوني شهرها قراردارند و جهت نوسازي به شهرکهاي صنعتي مصوب انتقال مي يابندبه کاربري مسکوني. تجاري و يا اداري تغيير دهند.

 • تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح هاي صنعتي با توجه به مكانيابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش‌هاي شهرك سازي

 • عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و ...
 • مستثني بودن از قانون شهرداريها

 • ايجاد شرايط لازم به منظور هم افزايي صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي

 • فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهركها و نواحي صنعتي

 • استفاده از خدمات نرم‌افزاري ( مشاوره اي فني ، مهندسي، مديريتي و ...) مراكز خدمات فناوري و كسب و كار

 • ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي

 • كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي از جمله تصفيه خانه فاضلاب.

 • امكان اجاره و خريد كارگاههاي كوچك آماده و پيش ساخته بمنظور تسريع در بهره برداري و اشتغال‌زايي

 • واگذاري اداره شركت ها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع

 • پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري ( انتفاع ) از تاسيسات

 • برخورداري از برخي معافيت هاي مالياتي

 • استقرار در زمين طراحي شده براي فعاليت صنعتي ومطابق با استاندارد هاي فني

 • بهره مندي از تاسيسات زير بنايي(آب،برق،گاز،تلفن،تصفيه خانه فاضلاب و...)طراحي شده براي صنايع

 • صدور رايگان و در اسرع وقت پروانه احداث بنا

 

معافيت‌ها و بخشودگي هاي ويژه شهركها و نواحي صنعتي

تشويقات

ماده 1- متقاضيان در صورت ارائه برنامه زمانبندي ، ساخت و ساز واحد صنعتي حداكثر در 12 ماه مشمول پنج درصد ( 5% ) بخشودگي با داشتن شرايط ذيل خواهند شد .

1- شرايط

1-1- ارائه جدول زمانبندي اجراي طرح در زمان عقد قرارداد

2-1- نداشتن تخلف از ضوابط ساخت و ساز و ارائه پايان كار

3-1- پرداخت به موقع اقساط  طبق ضوابط دستورالعمل

4-1- رعايت حداقل زير بناي احداثي در عرصه تخصيصي  طبق ماده 7 دستورالعمل 

ماده 2- متقاضيان در صورت دريافت و ارائه پروانه بهره برداري حداكثر 12 ماه از زمان انعقاد قرارداد از ارگانهاي ذيربط مطابق ظرفيت محصولات توليدي مندرج در جواز تأسيس ارائه شده و ارائه بيمه كاركنان از سازمان تأمين اجتماعي براي هر اشتغال ايجاد شده نيم درصد بخشودگي در قيمت حق بهره برداري از زمين و تأسيسات تا سقف 50 نفر خواهند شد. ( حداكثر بخشودگي  بيست و پنج (25%) )

ماده 3- مدت اجراي طرح حداكثر تا 18 ماه قابل افزايش است ، ليكن بابت 6 ماه تاخير در بخش ساخت و بهره برداري يك سوم (3/1) كل تخفيفات كسر خواهد شد .

تبصره1-در صورت افزايش زمان اجراي طرح از سقف 18 ماه تخفيفات در بخش ساخت و بهره برداري كان لم يكن مي گردد .
تبصره 2-متقاضيانيكه صرفا حائز يكي از شرايط باشند (ساخت يا بهره برداري) از امتيازات همان شرايط بهره مند خواهند شد .

تبصره 3-متقاضيان در صورت پرداخت نقدي اقساط معوقه حداكثر تا پايان موعد مقرر در مواد 1 و 3 فوق الذكر حداكثر از نصف تشويقات بهره مند خواهند شد . 
ماده 4 - بخشودگي‌هاي متعلقه واحدهاي صنعتي پس از محاسبه و تائيد هيأت مديره در قالب اولين سفته‌هاي سررسيد نشده به متقاضي عودت داده مي شود .

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد