تكميل فاز اول مجتمع كارگاهي در شهرك صنعتي خاوران

سرپرست معاونت فني شرکت شهرک‌های صنعتی تهران ازبهره برداري 24 واحد کارگاهی در شهرك صنعتي خاوران خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، "سيد مصطفي هاشمي " از اجراي 50 واحد کارگاهی در شهرک‌صنعتي خاوران با هزينه 85 ميليارد ريال خبرداد و گفت :در راستای حمایت از صنایع کوچک و طرح‌های زودبازده اقدام به ساخت واحدهای کارگاهی با متراژهای کوچک کرده که سبب تسریع در امر اشتغال شده است.
وی تصریح کرد: از تعداد 50 واحد كارگاهي در حال ساخت در شهرك صنعتي خاوران ، فاز اول آن كه مشتمل بر 24 واحد كارگاهي جهت استقرار صنوف بوده ، در مرحله واگذاري به متقاضيان مي باشد.
هاشمي افزود: مابقي واحدهاي كارگاهي تا انتهاي سال 96 تكميل و به بهره برداري مي رسد.

شهرک های صنعتی

نقشه استقرار شهرک های صنعتی

محل شهرک های صنعتی استان تهران و حومهمزایای استقرار

طراحي شهركهاي صنعتي به گونه اي است كه ضمن رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي از قابليت سرمايه گذاري در اغلب رشته هاي صنعتي برخوردار ميباشد. همچنين تاسيسات زيربنايي لازم براي امر توليد و امكان ارائه خدمات فني مهندسي و مشاوره اي در آنها صورت گرفته است. برخي از مزاياي استقرار واحدهاي توليدي در شهركهاي صنعتي به شرح زير ميباشد:

 

 • وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري ها موظفند جهت تشويق واحدهاي صنعتي براي انتقال کاربري اراضي تحت مالکيت واحدهاي صنعتي را که در محدوده قانوني شهرها قراردارند و جهت نوسازي به شهرکهاي صنعتي مصوب انتقال مي يابندبه کاربري مسکوني. تجاري و يا اداري تغيير دهند.

 • تهيه زمين مناسب براي اجراي طرح هاي صنعتي با توجه به مكانيابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش‌هاي شهرك سازي

 • عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمانهاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و ...
 • مستثني بودن از قانون شهرداريها

 • ايجاد شرايط لازم به منظور هم افزايي صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي

 • فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌هاي مرتبط به يك صنعت در محدوده شهركها و نواحي صنعتي

 • استفاده از خدمات نرم‌افزاري ( مشاوره اي فني ، مهندسي، مديريتي و ...) مراكز خدمات فناوري و كسب و كار

 • ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي صنعتي

 • كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي از جمله تصفيه خانه فاضلاب.

 • امكان اجاره و خريد كارگاههاي كوچك آماده و پيش ساخته بمنظور تسريع در بهره برداري و اشتغال‌زايي

 • واگذاري اداره شركت ها و نواحي صنعتي به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع

 • پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري ( انتفاع ) از تاسيسات

 • برخورداري از برخي معافيت هاي مالياتي

 • استقرار در زمين طراحي شده براي فعاليت صنعتي ومطابق با استاندارد هاي فني

 • بهره مندي از تاسيسات زير بنايي(آب،برق،گاز،تلفن،تصفيه خانه فاضلاب و...)طراحي شده براي صنايع

 • صدور رايگان و در اسرع وقت پروانه احداث بنا

 

معافيت‌ها و بخشودگي هاي ويژه شهركها و نواحي صنعتي

تشويقات

ماده 1- متقاضيان در صورت ارائه برنامه زمانبندي ، ساخت و ساز واحد صنعتي حداكثر در 12 ماه مشمول پنج درصد ( 5% ) بخشودگي با داشتن شرايط ذيل خواهند شد .

1- شرايط

1-1- ارائه جدول زمانبندي اجراي طرح در زمان عقد قرارداد

2-1- نداشتن تخلف از ضوابط ساخت و ساز و ارائه پايان كار

3-1- پرداخت به موقع اقساط  طبق ضوابط دستورالعمل

4-1- رعايت حداقل زير بناي احداثي در عرصه تخصيصي  طبق ماده 7 دستورالعمل 

ماده 2- متقاضيان در صورت دريافت و ارائه پروانه بهره برداري حداكثر 12 ماه از زمان انعقاد قرارداد از ارگانهاي ذيربط مطابق ظرفيت محصولات توليدي مندرج در جواز تأسيس ارائه شده و ارائه بيمه كاركنان از سازمان تأمين اجتماعي براي هر اشتغال ايجاد شده نيم درصد بخشودگي در قيمت حق بهره برداري از زمين و تأسيسات تا سقف 50 نفر خواهند شد. ( حداكثر بخشودگي  بيست و پنج (25%) )

ماده 3- مدت اجراي طرح حداكثر تا 18 ماه قابل افزايش است ، ليكن بابت 6 ماه تاخير در بخش ساخت و بهره برداري يك سوم (3/1) كل تخفيفات كسر خواهد شد .

تبصره1-در صورت افزايش زمان اجراي طرح از سقف 18 ماه تخفيفات در بخش ساخت و بهره برداري كان لم يكن مي گردد .
تبصره 2-متقاضيانيكه صرفا حائز يكي از شرايط باشند (ساخت يا بهره برداري) از امتيازات همان شرايط بهره مند خواهند شد .

تبصره 3-متقاضيان در صورت پرداخت نقدي اقساط معوقه حداكثر تا پايان موعد مقرر در مواد 1 و 3 فوق الذكر حداكثر از نصف تشويقات بهره مند خواهند شد . 
ماده 4 - بخشودگي‌هاي متعلقه واحدهاي صنعتي پس از محاسبه و تائيد هيأت مديره در قالب اولين سفته‌هاي سررسيد نشده به متقاضي عودت داده مي شود .