اطلاعیه مهم جهت صاحبان صنایع :

طرح به ظرفيت رساندن واحدهاي صنعتي فعال زیر ظرفیت و راکد:

در راستاي اجراي طرح افزايش ظرفيت و فعال سازي پايدار واحدهای صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور به عنوان طرح ملي(150واحد صنعتي اولويت دار سهم شهرك صنعتي عباس آباد)با حمايت مالي و اعتباري جهت راه اندازي و تكميل ظرفيت مناسب از واحدهاي صنعتي فعال زير ظرفيت(زیر 50%، بین 50 تا 70 درصد و بیشتر از 70%) و راكد ثبت نام به عمل می آید.                
  خواهشمند است فرم هاي ذیل را پس از تکمیل به مدیریت شهرک ها /  مسئول صنایع کوچک شهرکها تحویل نمایيد.

فرم راه اندازی مجدد واحد های غیر فعال(دانلود)

طرح به ظرفیت رسانی واحدهای صنعتی فعال (دانلود)

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد