تهیه زمین صنعتی

تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی:

1- مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان و دریافت اطلاعات مربوط به شهرکهای صنعتی استان از واحد برنامه ریزی و امور تولیدی
2- ارائه جواز تاسیس صادره از وزارت صنایع و معادن و یا یکی از سازمانهای ذیربط و همچنین ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی، کپی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبت شرکت و کپی شناسنامه اعضای هئیت مدیره شرکت
3- تکمیل فرم درخواست زمین توسط متقاضی
4- بررسی استقرار و مسائل زیست محیطی (توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان)
5- انتخاب شهرک صنعتی و انتخاب قطعه
6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسیسات شهرک صنعتی
7- تحویل زمین به مجری طرح یا نماینده ایشان
8- ارائه نقشه های ساختمانی توسط مجری طرح به شرکت شهرکهای صنعتی استان
9- دریافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهای صنعتی استان
10- شروع عملیات اجرائی ساخت و ساز واحد صنعتی
11- دریافت پایان کار (بصورت رایگان) از شرکت شهرکهای صنعتی استان

اجرای طرح در خارج از شهرکهای صنعتی:

1- انتخاب زمین با رعایت مقررات صنعتی از جمله ممنوعیت 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان و ... ، مقررات زیست محیطی و ...
2- معرفی محل زمین به دستگاههای اجرائی ذیربط از جمله محیط زیست و در صورت ضرورت اداره کل نظارت بر مواد غذائی، داروئی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور
3- تایید نقشه ساختمانی توسط واحد مرتبط در وزارت کار و امور اجتماعی
4- اخذ پروانه ساخمانی از شهرداری و یا فرمانداری منطقه محل اجرای طرح
5- پیگیری مراحل تامین آب، برق، تلفن، گاز، تصفیه خانه فاضلاب و ....

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد