بخشنامه شماره 200/96/116 تاریخ 1396/08/20 موضوع اصلاح جدول حد آستانه ( حداقل رقم اطلاعات ) ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 169 مکررقانون ق .م . م اصلاحی 1394/04/31:

طبق بخشنامه 200/96/116 مورخ 96/8/20 بانکها و موسسات پولی موظفند:

▫️حسابهاي بانكي اشخاص حقیقی را در صورتي كه جمع گردش بدهكار يا بستانكار مجموع حسابهاي بانكي بيش از پنجاه ميليارد ريال  در سال شود ، جهت بررسي به اداره مالیاتی ارسال کنند .

▫️اين حد آستانه ورود به بررسي قبلا پنج ميليارد ريال تعيين شده بود.

جدول مربوطه به زودی در سایت سوله آپلود میشود .

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد