مراحل و مدارک مورد نیاز جهت اخذ شناسه نظارت برای کارگاه های تولیدی مواد غذایی :

1-درخواست کارگاه تولیدی مبنی بر ارسال مدارک لازم جهت صدور یا تمدید شناسه نظارت برای کارگاه های تولیدی مواد غذایی

2-تصویر برابر اصل جواز کسب از اتحادیه صنفی مربوطه

3-تصویر آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و تصویر آگهی آخرین تغییرات

4-تصدیق ثبت نام تجاری محصول

5-نقشه واحد تولیدی با مقیاس 200/1

6- کروکی آدرس و نشانی واحد تولیدی

7-درخواست صدور شناسه نظارت تایپ شده که به تایید مسئول فنی رسیده باشد

8-طرح اتیکت محصول

9-در صورت عدم وجود آزمایشگاه در محل تولید عقد قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید

10-ارائه لیست تجهیزات و لوازم آزمایشگاه

11-تعهد نامه رعایت نکات برچسب گذاری

12-تعهد مدیریت واحد در خصوص عدم وجود واحدهای آلاینده در حریم قانونی واحد تولیدی

13-تاییدیه آب مصرفی از مراکز بهداشت

14-فرم OC-02     تکمیل شده

15- حواله بانکی هزینه صدور شناسه نظارت

16- معرفی مسئول فنی واجد شرایط

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد