مدارک لازم جهت صدور /اصلاح پروانه ساخت:


۱٫ درخواست تايپ شده در سربرگ واحد با مهر و امضای مدیرعامل
۲٫ چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز صدور/اصلاح پروانه ساخت
۳٫ فرم تکمیل شده و تایپ شده درخواست صدور/اصلاح پروانه ساخت

۴٫تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی
۶٫ تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت
۷٫ تصویر برابر اصل گواهی ثبت نام تجاری در طبقه مد نظر به نام متقاضی
۸٫ طرح برچسب مطابق با آخرین ضابطه برچسب گذاری با تائیدیه مسئول فنی
۹٫ مستندات آزمایشگاهی جهت مندرجات جداول نشانگر رنگی / حقایق تغذیه ای
۱۰٫ قرارداد با آزمایشگاه همکار
۱۱٫ تصویر تعهدنامه محضری ماده ۱۱ قانون موادخوراکی و آشامیدنی

۱۲٫ (اصل و تصویر) فیش بانکی هزینه صدور/اصلاح به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ بانک ملی
۱۳٫ اصل پروانه ساخت (درصورت اصلاح)

 

مدارک لازم جهت تمدید پروانه ساخت

۱٫ درخواست تايپ شده در سربرگ واحد با مهر و امضای مدیرعامل
۲٫ چک لیست تکمیل شده مدارک مورد نیاز تمدید پروانه ساخت

۳٫ اصل پروانه ساخت منقضی شده
۴٫ تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری از وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی
۵٫ تصویر پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت
۶٫ تصویر برابر اصل گواهی ثبت نام تجاری در طبقه مد نظر به نام متقاضی
۷٫ طرح برچسب مطابق با آخرین ضابطه برچسب گذاری با تائیدیه مسئول فنی
۸٫ مستندات آزمایشگاهی جهت مندرجات جداول نشانگر رنگی / حقایق تغذیه ای
۹٫ قرارداد با آزمایشگاه همکار
۱۰٫ تصویر تعهدنامه محضری ماده ۱۱ قانون موادخوراکی و آشامیدنی

۱۱٫ اصل و تصویر فیش بانکی هزینه تمدید به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ بانک ملی
اصل و تصویر فیش بانکی به حساب جاری ملت (جام) به شماره ۳۵/۲۱۷۶۱۹۰۰۳ شعبه هجرت با شناسه ۴۹/۱۱۰۰۵ مدیریت نظارت بر مواد غذایی ( در صورت تاخیر در تمدید پروانه)

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد