دستورالعمل اجرایی صدور مجوز ورود(گشایش) و ترخیص محصولات فرایند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی:

 1. هدف

نظر به اهمیت محصولات غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در سلامت مصرف کنندگان، نقش نظارتی و کنترلی بر اساس مواد ۹ و ۱۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوبه سال ۱۳۴۶ دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی رژیمی به شماره ۸۰۳۸/د مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته شده است و لذا پس از بررسی های بعمل آمده و ارزیابی خطر، ثبت کارخانه های تولید کننده محصولات غذایی و  آشامیدنی در دستور کار اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی قرار گرفت. باتوجه به سیاست تمرکز زدایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، بررسی، تائید و صدور مجوز ورود    ( گشایش) کالا و همچنین ترخیص محصولات فرآیند شده ثبت شده (دارای پروانه بهداشتی ورود معتبر)، به برخی از معاونت های غذا و دارو    دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس رای کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی به شماره۴۷۳۶/۶۸۸/د مورخ ۲۳/۳/۹۴ تفویض گردید تا بر اساس قوانین موجود و  دستور العمل های اجرایی و مستندات مرتبط اقدام نمایند.

 1. دامنه کاربرد

این دستورالعمل به منظور نحوه صدور مجوزهای ورود ( گشایش) و ترخیص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه بهداشتی ورود معتبر، توسط کارشناسان اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی و معاونت های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی که صدور مجوزهای ورود ( گشایش)  و ترخیص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی به آنها تفویض شده است، کاربرد دارد.

تبصره ۱- در خصوص محصولات فرآیند شده آرایشی و بهداشتی طبق رای شماره ۴۸۰/۳ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ کمیته فنی و قانونی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، برای محصولاتی که فاقد پروانه بهداشتی ورود هستند ولی آنالیز تائید شده دارند، نامه ی تائیدیه آنالیز با کد موقت و اعتبار ۶ ماه صادر می گردد و در این مدت صدور مجوزهای ورود (گشایش) و ترخیص توسط دانشگاههای علوم پزشکی تفویض اختیار شده بلامانع است، ضمناً در صورتیکه تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود محصولات فرآیند شده آرایشی و بهداشتی منقضی شده باشد در صورتیکه مدارک طبق دستورالعمل تمدید پروانه بهداشتی ورود (PEI/I-۰۰۹) ارائه شده باشد و از نظر این اداره کل واردات مجدد از منبع مذکور مورد تائید قرار گیرد، نامه ی اعتبار دهی برای مدت ۴ ماه نیز قابل اجرا است.

 1. مسئولیت اجرایی

مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده کارشناسان معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده بوده و ناظر بر حسن اجرای آنمعاونین غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده می باشند.

 1. تعاریف

۴-۱-  کارخانه (منبع) : به واحدهای تولیدی خارج از کشور که از نظر شرایط فنی و بهداشتی و بر اساس بررسی مستندات، بازدید بعمل آمده توسط کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا گزارش شرکتهای بازرسی بین المللی، تائید صلاحیت شده باشند، اطلاق  می گردد.

۴-۲-  محصول  فرآیند شده) (Finished Product:  به فرآورده ای اطلاق می شود که به عنوان محصول نهایی و آماده مصرف، وارد کشور شده و مستقیماً در سطح عرضه توزیع می گردد .

۴-۳-   پروانه بهداشتی ورود: پروانه­ای است که براساس مستندات ارائه شده و بررسی های لازم در صورت تائید شرایط فنی و بهداشتی تولید کننده و همچنین بررسی فرمولاسیون و آنالیز محصول وارداتی ، صرفاً توسط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی با مدت اعتبار مشخص جهت وارد کننده حقوقی صادر می­گردد.

۴-۴-  مجوز ورود(گشایش): اعلام موافقت با واردات کالایی است که طی یک پروفرما (پیش فاکتور) اظهار می گردد و در واقع موافقت اولیه برای ورود کالاهای مورد نظر به کشور می باشد .

۴-۵- مجوز ترخیص: مجوزی است که پس از ورود کالا به گمرکات کشور به منظور ورود به سرزمین اصلی با رعایت شرایط، ضوابط و دستورالعمل های مربوطه، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می­گردد.

۴-۶- مجوز مصرف: مجوزی است که پس از اعلام مطابقت نمونه با آنالیز و یا مراجع معتبر مورد تائید، توسط آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق با ضوابط و مقررات جاری جهت مصرف کالا صادر می گردد.

 1. مجوز ورود (گشایش) محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی
  1. مدارک مورد نیاز

وارد کننده باید مدارک زیر را جهت بررسی و صدور مجوز ورود ارائه نماید:

 1. درخواست کتبی وارد کننده جهت اخذ مجوز ورود ( گشایش ) محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی ، تایپ شده در سربرگ شرکت و با مهر و امضای مدیر عامل و یا مسئول فنی، با ذکر نشانی و تلفن(پیوست شماره ۱)
 2. تکمیل چک لیست درخواست مجوز ورود (گشایش) محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی (پیوست شماره ۲)
 3. اصل پروفرما (پیش فاکتور یا Proforma Invoice) و دو برگ تصویر آن در سربرگ تولید کننده یا صاحب برند و یا شرکت اعطا کننده نمایندگی (شرکت ذینفع) ، دارای مشخصات به شرح ذیل:
 • شماره و تاریخ پروفرما
 • نام کامل کالاها مطابق با پروانه بهداشتی ورود صادره توسط اداره کل همراه با نام تجاری
 • نام کارخانه و کشور تولید کننده
 • وزن یا تعداد کالا
 • مبداء حمل
 • نام خریدار مطابق با پروانه بهداشتی ورود
 • نامه نمایندگی معتبر با تائید مراجع ذیصلاح یا گواهی ثبت نمایندگی وزارت بازرگانی که تاریخ آن سپری نشده باشد
  1. اصل پروانه بهداشتی ورود جهت رویت و انطباق با تصویر آن به انضمام فهرست کالاها
 • نحوه بررسی مدارک

مواردی که کارشناس بررسی کننده مجوز ورود باید مد نظر قرار دهد:

 1. مطابقت نام شرکت متقاضی واردات با نام وارد کننده مندرج در پروانه بهداشتی ورود
 2. مطابقت مندرجات پروانه بهداشتی ورود ارائه شده از طرف شرکت با بانک اطلاعات پروانه­های بهداشتی ارائه شده توسط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی موجود در آدرس اینترنتی www.fdo.behdasht.gov.ir
 3. بررسی تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود، بدیهی است درصورت پایان یافتن تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود مدارک باید به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی ارسال شود .
 4. مطابقت نام کالاهای وارداتی مندرج در پروفرما با پروانه بهداشتی ورود
 5. کارشناس بررسی کننده مجوز ورود باید شرایط درج شده در اصل پروانه بهداشتی ورود شرکت را مطالعه نماید زیرا در بعضی از موارد شرایطی در آن درج شده است که باید مد نظر قرار گیرد.
 6. نحوه صدور مجوز ورود

پس از بررسی مدارک و تائید آنها، مجوز ورود به شرح ذیل صادر می گردد :

شرایط عمومی و اختصاصی باید بصورت مکتوب / الکترونیک در ظهر پروفرما درج گردد که شامل موارد مندرج در پیوست شماره ۳ می باشد. سپس ۳ نسخه به تائید کارشناس و معاون غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده می رسد. ۲ نسخه پروفرما به متقاضی عودت داده می شود و سایر مدارک به عنوان سابقه بایگانی می گردد.

۵-۴- نمودار گردش کار صدور مجوز ورود (گشایش) محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

ثبت مدارک در دبیرخانه

بررسی اولیه و پذیرش پرونده مطابق چک لیست مربوطه

یک روز

رئیس اداره

کارشناس مربوطه

یک روز

بررسی کارشناسی

یک روزاعلام نواقصی به شرکتدرج شرایط ورود در ظهر پروفرما و تصاویر آن/

صدور نامه به صورت الکترونیک

صدور مجوز ورود

حداکثر زمان برای صدور مجوز ورود در صورت عدم وجود نواقص ۳ روز می باشد.

 1. صدور مجوز ترخیص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی
  1. مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز ترخیص

متقاضی باید کلیه مدارک زیر را جهت بررسی و صدور مجوز ترخیص ارائه نماید:

 1. درخواست کتبی واردکننده جهت صدور مجوز ترخیص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی ، تایپ شده در سربرگ شرکت و با مهر و امضای مدیر عامل و  مسئول فنی، با ذکر نشانی و تلفن (پیوست شماره ۴)
 2. تکمیل چک لیست درخواست مجوز ترخیص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی (پیوست شماره ۵)
 3. اصل فاکتور (Commercial Invoice= Invoice) در سربرگ و با مهر و امضاء تولید کننده / صاحب برند یا شرکت       اعطا کننده نمایندگی (شرکت ذینفع) دارای مشخصات به شرح ذیل:
 • شماره و تاریخ فاکتور
 • نام کامل کالاها و نام تجاری آن ها مطابق با مندرجات پروانه بهداشتی ورود
 • نام کارخانه و کشور تولید کننده
 • وزن یا تعداد کالا
 • مبدا حمل
 • شرایط نگهداری (در صورتیکه کالا نیاز به شرایط نگهداری خاصی دارد)
 • نام خریدار مطابق با پروانه بهداشتی ورود
 • نامه نمايندگي با تائید مراجع ذیصلاح یا گواهي ثبت نمايندگي وزارت بازرگانی که تاریخ آن سپری نشده است.

۶-۱- ۴- PACKING LIST با ذکر شماره و تاریخ فاکتور در سربرگ کارخانه تولیدکننده

۶-۱-۵- مستندات تاریخ تولید، انقضاء و سری ساخت با ذکر شماره و تاریخ فاکتور مربوطه به طور واضح در سر برگ تولید کننده با مهر و امضاء تولید کننده (به منظور پیگیری های آتی و کنترل باقی ماندن حداقل ۳/۲ از زمان ماندگاری کالا در زمان ترخیص)

تبصره ۲- در صورتیکه تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت در گواهی بهداشت یا فاکتور و یا Packing List ذکر شده باشد نیازی به ارائه این مدرک نمی باشد.

۶-۱-۶-  اصل گواهی بهداشت (Health Certificate) صادره از کشور مبدأ با تائید مقام بهداشتی ذیصلاح کشور مبدأ و سفارت جمهوری اسلامی ایران جهت هر محموله به نحوی که ارتباط آن با محموله از طریق ذکر شماره و تاریخ فاکتور یا شماره و تاریخ پروفرما یا شماره LC و .... محرز باشد یا تصویر گواهی بهداشت یکساله برابر اصل شده توسط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی.

 • مشخصات گواهی بهداشت مرتبط با محموله:

محصولات غذایی و آشامیدنی: گواهی بهداشت باید توسط مرجع  ذیصلاح بهداشتی دولتی در کشور تولید کننده یا صاحب برند و یا شرکت اعطا کننده نمایندگی (شرکت ذینفع) صادر گردد، ضمناً در صورتیکه گواهی بهداشت توسط کارخانه تولید کننده صادر شود مقامات بهداشتی ذیصلاح، باید متن گواهی صادره را صراحتاً تائید نمایند. در صورتیکه گواهی بهداشت برای محصولات غذایی و آشامیدنی توسط مقامی غیر از مقام بهداشتی دولتی صادر شود موضوع در کمیته فنی و قانونی دانشگاه بررسی و در مورد پذیرش آن به عنوان گواهی بهداشت تصمیم گیری بعمل آید. لازم به ذکر است براساس بند ۴ ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی کشور موضوع اعتبار اسناد صادره در خارج از کشور، گواهی بهداشت پس از تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ، معتبر و قابل استناد خواهد بود.

محصولات آرایشی و بهداشتی: گواهی بهداشت محصولات آرایشی و بهداشتی می تواند توسط مقام ذیصلاح بهداشتی کشور تولید کننده، کارخانه تولید کننده یا صاحب نام تجاری صادر و توسط مقام ذیصلاح دولتی و سفارت جمهوری اسلامی ایران تائید گردد. درصورتیکه گواهی بهداشت مرتبط با محموله ارائه شده توسط شرکت وارد کننده مطابق با دستورالعمل مربوطه نباشد تصمیم گیری بر عهده کمیته فنی و قانونی دانشگاه خواهد بود.

گواهی بهداشت باید دارای مشخصات ذیل باشد:

 • نام کارخانه و کشور تولیدکننده
 • نوع و نام تجاری محصولات وارداتی
 • قابلیت مصرف انسانی یا بی ضرر بودن جهت مصارف انسانی
 • شماره فاکتور یا پروفرما یا LC

تبصره ۳- به استناد ماده ۲۵ دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی رژیمی به شماره ۸۰۳۸/د  مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ در صورت وجود کشور ذینفع، ارائه تصویر گواهی بهداشت کشور تولید کننده که لاک و مهر شده به اصل گواهی بهداشت صادر شده از کشور ذینفع، با تائیدیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور باشد مورد قبول است..

تبصره ۴-  به استناد ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی رژیمی به شماره ۸۰۳۸/د  مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا برای گواهی بهداشت صادره در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا قابل قبول است.

تبصره ۵- به استناد بند ۳ ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی رژیمی به شماره ۸۰۳۸/د  مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ از دومین محموله وارد شده گواهی بهداشت قابلیت مصرف در کشور مبداء صادره و یا تائید شده توسط مقام ذیصلاح کشور تولید کننده در طول مدت اعتبار پروانه بهداشتی ورود نیازی به تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء را ندارد.

تبصره ۶-Re Export Health Certificate از هیچ کشوری به عنوان گواهی بهداشت پذیرفته نمی شود.

۶-۱-۷-  اصل نسخه دوم پروفرما ( درصورتی که قبلاً مجوز ورود برای کالاها صادر شده باشد)

۶-۱-۸-  تصویر گواهی مبدأ  Certificate of Origin

۶-۱-۹-  اظهار نامه گمرکی یا قبض انبار یا اعلامیه ورود کالا به گمرک (ارائه شماره کوتاژ و تاریخ آن الزامی است )

۶-۱-۱۰- بارنامه و ثبت سفارش دارای تاریخ و شماره

۶-۱-۱۱- تصویر پروانه بهداشتی ورود و پروانه مسئول فنی معتبر جهت تطابق با اصل آن ها

۶-۱-۱۲- سابقه مجوز مصرف قبلی یا گواهی مطابقت با آنالیز یا سابقه آزمایش از آزمایشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت و یا آزمایشگاه های معتبر بین المللی ILAC) (با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۲۱۳/۶۷۵/د مورخ ۲۳/۹/۹۰ (در صورت وجود).

۶-۱-۱۳- ارائه گواهی عدم آلودگی به Dioxin ,FMD ,BSE ، ملامین ، GMO و رادیواکتیو و گواهی حلیت (با توجه به نوع محصول و جملات درج شده در ذیل پروانه بهداشتی ورود محصولات غذایی و آشامیدنی )

تذکر۱ - ارائه گواهی GMO FREE معتبر از مقامات ذیصلاح کشو مبداء مبنی بر اظهار صریح وضعیت تغییر ژنتیکی یافته بودن محموله ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء با درج شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی ثبت شده در سایت اطاق تهاتر ایمنی زیستی (BCH) الزامی است و درصورتیکه شرکت ادعای عدم  تغییر ژنتیکی یافته بودن محموله را دارد، ملزم به تکمیل فرم عدم تراریختگی (پیوست ۱ دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های مرتبط با مواد غذایی) علاوه بر ارائه گواهی GMO FREE همراه با تائیدیه مرکزآزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو می باشد. لازم بذکر است که از هرچند نمونه موارد GMO FREE بصورت تصادفی نمونه برداری و به مرکزآزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو جهت اثبات صحت ادعای متقاضی ارسال خواهد شد.

۶-۱-۱۴- برگه تائید برچسب اصالت

۶-۱-۱۵- تعهد نامه عدم مصرف کالا، در صورت نیاز (پیوست شماره ۶ )

۶-۱-۱۶- تصوير طرح برچسب كلي

۶-۱-۱۷- تصویر پروانه تاسیس و بهره برداری انبار نگهداری فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی (در صورت وجود)

۶-۱-۱۸-  فیش هزینه دو در هزار (با تائید امور مالی)

تذکر۲- واردکنندگان باید جهت نگهداری کالاهای ترخیص شده، انباری مناسب که دارای حداقل شرایط فنی و بهداشتی                       (GSP= Good Storage Practices) باشد در نظر گرفته و آدرس انبار را در برگه درخواست ترخیص اعلام نمایند.

تبصره ۷- در مواردی که ترخیص همزمان با انجام نمونه برداری از گمرک صادر می شود با عنایت به عدم پذیرش مجوزهای ترخیص مشروط توسط گمرک باید تعهد کتبی لازم از شرکت دارای پروانه بهداشتی ورود و یا شرکت متقاضی مبنی بر عدم انجام ترخیص قبل از نمونه برداری توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو اخذ شود.

۶-۲- نحوه بررسی مدارک

مواردی که کارشناس صادر کننده مجوز ترخیص باید مد نظر قرار دهد:

 1. کلیه مدارک به زبان انگلیسی بوده و در صورت نیاز به ترجمه ، این امور توسط دارالترجمه رسمی صورت پذیرد.
 2. مطابقت نام شرکت متقاضی واردات با نام وارد کننده مندرج در پروانه بهداشتی ورود
 3. مطابقت مندرجات تصویر پروانه بهداشتی ورود ارائه شده از طرف شرکت با بانک اطلاعات پروانه­های بهداشتی ورود اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی موجود در آدرس اینترنتی www.fdo.behdasht.gov.ir
 4. بررسی تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود، بدیهی است در صورت پایان یافتن تاریخ اعتبار پروانه بهداشتی ورود مدارک باید به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی ارسال شود.
 5. کارشناس بررسی کننده مجوز ورود متن پروانه بهداشتی ورود شرکت را مطالعه نماید زیرا در بعضی از موارد شرایطی در آن درج شده است که باید مد نظر قرار گیرد.
 6. مشخصات محصولات مندرج در فاکتور با پروانه بهداشتی ورود مطابقت داشته باشد.
 7. کارشناس صادرکننده مجوز ترخیص گواهی بهداشت، فاکتور، Packing List، تصویر گواهی مبدأ، پروانه بهداشتی ورود، مستندات تاریخ تولید و انقضاء و سری ساخت و نسخه دوم پروفرما را با هم مطابقت دهد.
 8. مبلغ دو در هزار کل قیمت ریالی کالای وارداتی به حساب تعیین شده در خزانه داری کل قابل پرداخت در یکی از شعب بانک ملی پرداخت گردد.
 9. با توجه به بخشنامه شماره ۱۲۹۳۲۵/۶۵۵ مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر دریافت کد رهگیری برای هر مجوز ترخیص، در صورتیکه ترخیص در چند مرحله انجام گیرد (Partial Shipment) کد رهگیری به صورت الکترونیک به پرونده مرتبط و میزان ترخیص شده بصورت خودکار از پروفرما حذف خواهد شد.
 10. بررسی شرایط مندرج در ظهر پروفرما
 11. بررسی سابقه مجوز مصرف
 12. - نحوه صدور مجوز ترخیص و مصرف
  1. در خصوص محصولات غذایی و آشامیدنی با توجه به رای کمیته فنی و قانونی این اداره کل به شماره ۶۳۳۰/۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ دارای پروانه بهداشتی ورود زمان اعتبار انجام آزمون مجدد جهت صدور مجوز ترخیص و مصرف (پیوست شماره ۷) یکسال درنظر گرفته شود مشروط به آنکه در اولین ورود و ورود موارد بعدی محموله با ضوابط فنی و بهداشتی انطباق کامل داشته باشد، در خصوص محصولات آرایشی و بهداشتی نیز با توجه به رای شماره ۱۲۸۱/۳ مورخ ۲۹/۹/۹۳ زمان انجام آزمایشات ادواری از ۶ ماه به یکسال افزایش یافته است. (پیوست شماره ۸) ضمنا" در فاصله زمانی یکساله اعتبار نتایج آزمایشات مسئول فنی شرکت وارد کننده ملزم به نمونه برداری از محموله و انجام آزمایشات لازم و تائید انطباق کامل محموله با ظوابط و مقرارت سازمان غذا و دارو و تائید قابلیت مصرف محموله است و لازم است مستندات مربوطه حداکثر طی ۴۵ روز به دانشگاه ناظر به شرکت مربوطه اعلام شود و در زمان تمدید پروانه بهداشتی ورود ارائه این مستندات به سازمان غذا و دارو الزامی است.
  2. در صورت صلاحدید دانشگاه ناظر بر واردات همزمان با مجوز ترخیص و مصرف (پیوست شماره ۷) نمونه برداری بطور تصادفی از انبار شرکت (پیوست شماره ۸) نیز انجام شود.
  3. چنانچه از پاسخ آزمایش بیش از یک سال گذشته باشد مجوز ترخیص و عدم مصرف (پیوست شماره ۹) صادر می گردد.لازم به ذکر است درا ین بند تعهد عدم مصرف کالا ( پیوست شماره ۶ ) از متقاضی اخذ خواهد شد، بدیهی است صدور مجوز مصرف (پیوست شماره ۱۰)منوط به پاسخ آزمایشگاه و تائید آن می باشد.
  4. در زمان صدور مجوز ترخیص کارشناس صادر کننده مجوز ترخیص، رونوشت برگه ترخیص، فاکتور و تصویر آن و مستندات سری ساختهای ارسالی به گمرک و برگه برچسب اصالت کالا را امضاء می نماید.
  5. با توجه به  بخشنامه شماره ۶۲۷۴۰/۶۵۵ مورخ ۸/۶/۹۳ معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با استناد به ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به شماره ۸۰۳۸/د مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ و لزوم تسریع در امور ترخیص محموله های وارداتی از گمرکات و به منظور حفظ سلامت محموله های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، درصورتیکه محصول دارای پروانه بهداشتی ورود و پاسخ معتبر از آزمایشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت باشد، ولی مدارک ارائه شده جهت صدور مجوز ترخیص محموله دارای نواقصی از قبیل گواهی بهداشت غیرمنطبق با ضابطه اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی باشد، با اخذ تعهدنامه محضری عدم مصرف محموله، مجوز ترخیص و عدم مصرف (پیوست شماره ۹) تا رفع نواقص کامل پرونده صادر شود و به دانشگاه علوم پزشکی ناظر بر انبار شرکت متقاضی نیز جهت نظارت بر عدم مصرف کالا و پلمپ محموله مذکور رونوشت ارسال گردد. بدیهی است پس از رفع کامل نواقص و با رعایت سایر مقررات مربوطه مجوز مصرف و فک پلمپ محموله صادر خواهد شد ضمناً در صورتی که محصول دارای پروانه بهداشتی ورود نیاز به نمونه برداری جهت آزمایش دارد، مقتضی است برابر مقررات و دستورالعمل موجود از محل انبار معرفی شده، نمونه برداری انجام شود.
 13. نمودار گردش کار صدور مجوز ترخیص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

ثبت مدارک در دبیرخانه

بررسی اولیه و پذیرش پرونده مطابق چک لیست مربوطه

یک روز

رئیس اداره

کارشناس مربوطه

بررسی کارشناسی شرایط ورود در ظهر پروفرما یا نامه الکترونیک وسایر مدارک مطابق چک لیست ترخیص

سه روز

یک روزاعلام نواقصی به شرکتصدور مجوز ترخیص

حداکثر زمان برای صدور مجوز ترخیص در صورت عدم وجود نواقص حداکثر ۵ روز کاری می باشد

۷- مستند سازی و حفظ سوابق

به منظور مستند سازی و حفظ سوابق ضروری است کلیه مدارکی که بر اساس آن مجوز ورود و ترخیص صادر گردیده در معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده نگهداری ­شود ضمناً در مواردی که لازم است اصل مدارک ارائه شده برای گمرک ارسال گردد مثل فاکتور و ... نگهداری تصویر تائید شده آن در سوابق کافی خواهد بود.

۸- گزارش دهی

با توجه به دستور العمل های مربوطه معاونت های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی  باید نسبت به ارائه آمار ماهانه مجوزهای ورود و ترخیص صادره به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی اقدام فرمایند.

۹- پیوست ها

۹-۱- پیوست شماره ۱- درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ورود ( گشایش )محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

۹-۲- پیوست شماره ۲- چک لیست درخواست ورود(گشايش) محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

۹-۳- پیوست شماره۳- شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در ظهر پروفرما یا نامه الکترونیک محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

۹-۴- پیوست شماره ۴- درخواست وارد کننده جهت صدور مجوز ترخیص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

۹-۵- پیوست شماره ۵- چك ليست درخواست مجوز ترخيص محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

۹-۶- پیوست شماره ۶- تعهد نامه عدم مصرف  محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

۹-۷- پیوست شماره ۷- فرم مجوز ترخیص و مصرف محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

۹-۸- پیوست شماره ۸- فرم نمونه برداری تصادفی از انبار شرکت

۹-۹- پیوست شماره ۹- فرم مجوز ترخیص و عدم مصرف محصولات فرآیند شده  غذایی، آرایشی و بهداشتی

۹-۱۰- پیوست شماره ۱۰- فرم صدور مجوز مصرف محصولات فرآیند شده غذایی، آرایشی و بهداشتی

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد