ملاک انتخاب واحد نمونه چیست؟

6-
شرح اقدامات انتخاب واحدهای نمونه

6-1-
به منظور اطلاع مدیران واحدهای مشمول این روش اجرایی معاونت برنامه ریزی و تدوین استاندارد به نحو مقتضی عوامل، ضوابط و امتیازات ارزشیابی مندرج در بند (6-3) و (6-4) را ظرف دو ماه پیش از روز حهانی استاندارد هر سال اعلام می نماید. سپس بر اساس عوامل، ضوابط و امتیازات مذکور، ادارات کل استانها بایستی حداکثر تا 15 مرداد ماه سوابق عملکرد یکساله و وضعیت واحدهای تحت پوشش را دقیقا مورد بررسی و ارزشیابی قرار داده و از هر رشته صنعتی تحت پوشش، یک واحد که بیشترین امتیاز را کسب نموده به عنوان نامزد واحد نمونه پیشنهاد و همراه برگه (فرد) تکمیل شده و منضم به سوابق گزارشات وضعیت این واحدها به دبیرخانه انتخاب واحدهای نمونه مستقر اداره کل سیستمهای کیفیت ارسال نمایند.


6-2-
واحدهای نمونه در سطح کشور نهایتا توسط کمیته ای متشکل از معاونین برنامه ریزی و تدوین استاندارد (رئیس کمیته) تحقیقات فلزی و تحقیقات غیر فلزی، مدیر کل امور استانها و مدیر کل روابط عمومی (اعضاء کمیته) و مدیر کل سیستم های کیفیت (دبیر کمیته) از میان واحدهای پیشنهاد شده از طرف ادارات کل استانها انتخاب خواهند شد.فهرست نهایی واحدهای منتخب توسط رئیس کمیته مذکور به ریاست مؤسسه جهت تنفیذ و تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

6-3-
عوامل، ضوابط و امتیازات ارزشیابی واحدها:

6-3-1-
دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد (اجباری یا تشویقی)
(
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشئیقی 5 امتیاز- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بدون امتیاز)

6-3-2-
نداشتن نواقص بحرانی به استناد نتایج آزمون مؤسسه بر اساس استاندارد ملی ذیربط و عدم دریافت اخطار از 22 مهر ماه سال قبل تا زمان ارزشیابی (10 امتیاز)

6-3-3-
استقرار و حفظ ویژگیهای کیفی محصول طبق استاندارد ملی ذیربط و نداشتن نواقص جزیی در محصول یا در طول مدت ارزشیابی (10 امتیاز)

6-3-4-
برقراری و اعمال سیستم کنترل کیفیت و یا مدیریت و تضمین کیفیت با توجه ویژه به ایجاد زمینه های مناسب جهت برقراری مدیریت فراگیر (TQM) در واحد تولیدی. (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-5-
دارا بودن گواهینامه ایزو 9000 مورد تایید نظام تایید صلاحیت ایران (مؤسسه). (10 امتیاز)

6-3-6-
دارا بودن گواهینامه ایزو 14000 مورد تایید نظام تایید صلاحیت ایران (مؤسسه). (10 امتیاز(

6-3-7-
جوایز و گواهینامه های معتبر و شناخته شده در سطح بین امللی و مورد تایید نظام تایید صلاحیت ایران (مؤسسه) به غیر از گواهینامه های ایزو 9000 و ایزو 14000. (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-8-
بهبود، تکامل و نوآوری در روش تولید و یا ارائه خدمات و انجام تحقیقات علمی در واحد تولیدی میزان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی از 22 مهر ماه سال قبل به بعد. (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-9-
قدمت مستمر پروانه کاربرد علامت استاندارد. (یک امتیاز به ازای هر سال و حداکثر 5 امتیاز)

6-3-10-
ظرفیت اسمی و میزان تولید و یا خدمات در سال مورد ارزشیابی واحدهایی که از 22 مهر سال قبل تولید و یا خدمات نداشته اند در ارزشیابی منظور نخواهند شد. (حداکثر 5 امتیاز، ضمن اینکه ظرفیت اسمی در هر شیفت کاری و میزان تولید اعلام گردد.)

6-3-11-
میزان صادرات واحد تولیدی چه مستقیم توسط واحد تولیدی و چه به صورت غیر مستقیم با ارائه مدارک کافی و قابل استناد در مورد محصول مورد ارزشیابی. (حداکثر 15 امتیاز ضمنا میزان صادرات و ارز حاصله از صادرات و تاریخ آنها اعلام گردد. هر 10% ظرفیت تولیدی صادر شده 3 امتیاز منظور شود.)

6-3-12-
سطح تکنولوژی و چگونگی روش ساخت و تولید (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-13-
میزان فعالیتهای آموزشی مؤثر ددر راستای بهبود کیفیت محصول و سیستمهای متیریت کیفیت. (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-14-
دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مؤسسه. (5 امتیاز)

6-4-
سایر شرایط و ضوابط:

6-4-1-
واحدهای تولیدی که از 22 مهر سال قبل به بعد علیه آنها از طرف مؤسسه اقدام قانونی به عمل آمده، در ارزشیابی منظور نخواهد شد.

6-4-2-
در انتخاب واحدههای نمونه، در شرایط مساوی اولویت با واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی می باشد.

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد