کالیبراسیون در مقوله استاندارد :

کاليبراسيون چیست؟
کاليبراسيون فقط ارائه گواهينامه و برچسب زدن نيست، بلکه اعتبار بخشيدن به تمام اندازه گيريهايی است که درمراكز صنعتی انجام می گيرد. هدف از کاليبراسيون ،يکسان کردن نتايج آزمايش ها و اندازه گيری ها در سطح جهانی است يعنی، اگر يک اندازه گيری و آزمايش در يکی از نقاط دور افتاده ی ايران انجام گيرد بايد با نتايجی که در پيشرفته ترين کشور های جهان حاصل می گردد يکسان باشد پس می توان گفت
کالیبراسیون: یعنی درستی، اعتماد و اطمینان، همخوانی، وحدت و رسیدن به مقدار واقعی کمیت

آئین نامه، بخشنامه و اطلاعیه ها

وزارت صنعت و معدن

بانک و بیمه

سازمان غذا و دارو

پمرک جمهوری اسلامی

سازمان مالیات

شرکت شهرکهای صنعتی

سازمان استاندارد